Notárske zápisnice

Notárske zápisnice o právnych úkonoch

 

  • kúpne a darovacie zmluvy a zastupovanie v katastrálnom konaní
  • zmluvy o zriadení alebo zrušení vecného bremena a podielového spoluvlastníctva
  • zúženie alebo rozšírenie bezpodielového spoluvlastníctva manželov
  • závety a listiny o vydedení
  • zabezpečenie pohľadávok – uznanie dlhu ako exekučný titul majúci povahu verejnej listiny
  • právo obchodných spoločností a zastupovanie pred obchodným registrom
  • ďalšie

Notárska zápisnica zabezpečuje pre Vás vysokú právnu istotu

Všetky listiny vyhotovené notárom majú formu notárskej zápisnice. Notárska zápisnica je verejnou listinou. Verejná listina je v zmysle § 134 Občianskeho súdneho poriadku každá listina vydaná súdom Slovenskej republiky alebo iným štátnym orgánom v medziach ich právomoci ako aj listina vyhlásená osobitným predpisom za verejnú. Takou je aj notárska zápisnica. Verejná listina má vyššiu dôkaznú silu ako listina súkromná. Ak nie je dokázaný opak platí to, čo je potvrdené vo verejnej listine. Na rozdiel od listiny súkromnej, kde to, čo je v nej napísané, treba aj dokázať. Notársky poplatok za každý notársky úkon je pevne stanovený vyhláškou č. 31/1993 Z.z. v znení neskorších predpisov, ktorá je verejne prístupná.

Pre bližšie informácie nás neváhajte kontaktovať.