Ochrana osobných údajov

Kto spracúva Vaše osobné údaje ?

Vaše osobné údaje spracúva Notársky úrad

JUDr. Radoslava Pospíšilová,
Kukučínova 3223/1D
022 01 Čadca

(ďalej len ako ,,prevádzkovateľ“). Pri spracúvaní osobných údajov prevádzkovateľom ste v postavení dotknutej osoby, t. j. osoby o ktorej sú spracúvané osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. Vaše osobné údaje budú spracúvané bezpečne, v súlade s bezpečnostnou politikou prevádzkovateľa.


Akými právami disponujete v postavení dotknutej osoby ?

Právo na prístup – máte právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré o Vás máme k dispozícií, ako aj na informácie o tom, ako Vaše osobné údaje používame.
Právo na opravu – ak si myslíte že údaje, ktorými disponujeme sú nepresné, neúplné alebo neaktuálne, prosím neváhajte nás požiadať, aby sme tieto informácie upravili, aktualizovali alebo doplnili.
Právo na výmaz (na zabudnutie) – máte právo nás požiadať o vymazanie Vašich osobných údajov.
Odvolať súhlas – v prípadoch , kedy Vaše osobné údaje spracúvame na základe Vášho súhlasu, máte právo tento súhlas kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov, ktoré sme na jeho základe o Vás spracúvali.
Právo na obmedzenie spracúvania – za určitých okolností ste oprávnený nás požiadať, aby sme prestali používať Vaše osobné údaje.
Právo na prenosnosť údajov – za určitých okolností máte právo požiadať nás o prenos osobných údajov, ktoré ste nám poskytli, na inú tretiu stranu podľa Vášho výberu
Právo namietať – máte právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré je vykonávané na základe článku 6 ods. 1 písm. e) alebo f) vrátane namietania proti profilovaniu založenému na uvedených ustanoveniach.
Právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov – ak sa domnievate, že Vaše osobné údaje spracúvame nespravodlivo alebo nezákonne, môžete podať sťažnosť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.
Prevádzkovateľ nebude používať Vaše osobné údaje na automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania. V prípade, ak je poskytnutie osobných údajov zákonnou / zmluvnou požiadavkou, ste ako dotknutá osoba povinná poskytnúť tieto osobné údaje. Neposkytnutie osobných údajov môže mať za následok nevykonanie príslušného úkonu zo strany Notárskeho úradu. V prípade podania námietky týkajúcej sa spracúvania Vašich osobných údajov, máte právo podať podnet alebo žiadosť písomne na adresu sídla prevádzkovateľa:

JUDr. Radoslava Pospíšilová,
Kukučínova 3223/1D
022 01 Čadca

alebo na e-mail: radoslava.pospisilova@notar.sk.


Monitorovanie priestorov Notárskeho úradu kamerovým systémom

Priestory Notárskeho úradu sú monitorované kamerovým systémom so záznamom. Prevádzkovateľ prostredníctvom kamerového systému monitoruje: vstupnú chodbu (čakáreň Notárskeho úradu), kanceláriu overovania, kanceláriu notára (pojednávaciu miestnosť). Prevádzkovateľ využíva kamerový systém za účelom ochrany zdravia, majetku a zabezpečenia bezpečnosti. Za týmto účelom spracúva prevádzkovateľ prostredníctvom predmetného kamerového systému Váš videozáznam a to po dobu 14 dní od jeho vyhotovenia.
Informácie o spracúvaní osobných údajov

Kontaktné formuláre na www.pospisilova.sk/
Účel spracúvania zabezpečovanie komunikácie prostredníctvom kontaktného formulára na webe, vybavovanie žiadostí.
Právny základ oprávnený záujem v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia GDPR. Hlavným oprávneným záujmom je zabezpečovanie efektívnej komunikácie prostredníctvom webu.
Kategória dotknutých osôb záujemcovia o informácie, záujemcovia o služby notárskeho úradu
Kategória osobných údajov meno, tel. číslo, e-mail, predmet správy, preferovaný spôsob spätnej väzby
Kategórie príjemcov Poverené osoby v zmluvnom vzťahu s prevádzkovateľom, subjekty, ktorým je prevádzkovateľ povinný poskytnúť osobné údaje zo zákona
Lehota na výmaz osobných údajov do doby vybavenia dopytu, maximálne do jedného mesiaca od doručenia dopytu

Monitorovanie priestorov Notárskeho úradu

Účel spracúvania monitorovanie priestorov Notárskeho úradu kamerovým systémom, ochrana života, zdravia, majetku a bezpečnosti.
Právny základ oprávnený záujem v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia GDPR. Hlavným oprávneným je ochrana zdravia, majetku a zabezpečenie bezpečnosti
Kategória dotknutých osôb osoby vyskytujúce sa v monitorovanom priestore Notárskeho úradu
Kategória osobných údajov videozáznam
Kategórie príjemcov poverené osoby v zmluvnom vzťahu s prevádzkovateľom, subjekty, ktorým je prevádzkovateľ povinný poskytnúť osobné údaje zo zákona
Lehota na výmaz osobných údajov 14 dní od vyhotovenia záznamu

Výkon notárskej činnosti

Účel spracúvania spisovanie a vydávanie listín o právnych úkonoch, osvedčovanie právne významných skutočností, konanie vo veciach notárskych úschov, konanie vo veciach notárskych centrálnych registrov, činnosť osvedčujúcej osoby
Právny základ k spracúvaniu osobných údajov dochádza na základe plnenia zákonnej povinnosti prevádzkovateľa (čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia GDPR). Spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné v súvislosti s výkonom verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi (čl. 6 ods. 1 písm. e) Nariadenia GDPR) Zákon č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok)vyhláška MS SR č. 324/2015 o kancelárskom poriadku pre notárovzákon č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmovzákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonníkzákon č. 562/2004 Z. z. o európskej spoločnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonovzákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonníkzákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov
Kategória dotknutých osôb účastníci notárskeho úkonu a ich zástupcovia, dôverník, osoba, ktorá ovláda jazyk účastníka, svedkovia úkonu a svedkovia totožnosti
Kategória osobných údajov meno, priezvisko, titul, rodné číslo, lokalita, tel. číslo, podpis, (e-mail), rodinný stav, osobitná kategória osobných údajov – informácie o zdravotnom stave, osobné údaje týkajúce sa uznania viny za spáchanie trestného činu alebo priestupku
Kategórie príjemcov účastníci notárskeho úkonu a ich zástupcovia, svedkovia úkonu a svedkovia totožnosti, tlmočníci, súdy, orgány štátnej správy a verejnej správy, súdny exekútor, iný notár (ak má spísať pokračovaciu notársku zápisnicu, ARERT, orgány dohľadu nad notárskou činnosťou, NK SR, verejnosť (údaje notárskych centrálnych registrov)
Lehota na výmaz osobných údajov údaje sa nevymazávajú počas celej doby výkonu činnosti notárskeho úradu, po zániku činnosti sa spisy, registre, a úradná pečiatka notára odovzdávajú súdu prvého stupňa
Prenos osobných údajov do tretích krajín alebo medzinárodnej organizácie prenos do tretej krajiny sa priamo neuskutočňuje, len v prípade lustrácie závetov v systéme ARERT prostredníctvom NK SR

Činnosť notára ako súdneho komisára

Účel spracúvania zabezpečovanie činnosti notára ako súdneho komisára (v konaní o dedičstve a v konaní o umorení listiny)
Právny základ K spracúvaniu osobných údajov dochádza na základe plnenia zákonnej povinnosti prevádzkovateľa (čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia GDPR). Spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné v súvislosti s výkonom verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi (čl. 6 ods. 1 písm. e) Nariadenia GDPR) Zákon č. 161/2015 Z.z. Civilný mimosporový poriadokZákon č. 160/2015 Z.z. Civilný sporový poriadokVyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 543/2005 Z. z. o Spravovacom a kancelárskom poriadku pre okresné súdy, krajské súdy, Špeciálny súd a vojenské súdy,Vyhláška MS SR č. 324/2015 o kancelárskom poriadku pre notárovZákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente)Zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov
Kategória dotknutých osôb účastníci súdneho konania a ich zástupcovia
Kategória osobných údajov meno, priezvisko, titul, rodné číslo, lokalita, tel. číslo, podpis, (e-mail), rodinný stav, osobitná kategória osobných údajov – informácie o zdravotnom stave, osobné údaje týkajúce sa uznania viny za spáchanie trestného činu alebo priestupku
Kategórie príjemcov účastníci súdneho konania a ich zástupcovia, tlmočník, prekladateľ, znalec, orgány štátnej správy a verejnej správy, súdy, verejnosť (ak zákon ukladá povinnosť zverejňovať písomnosti)
Lehota na výmaz osobných údajov spisy sa nachádzajú u notára až do právoplatného skončenia veci (s výnimkou prípadov, ak ich notár predloží inému orgánu napr. na účely rozhodovania o opravnom prostriedku) a po vykonaní úkonov, ktoré je notár povinný urobiť po právoplatnom skončení veci, sa spisy postúpia príslušnému súdu prvého stupňa, zápisy v príslušných registroch Dnot a N, Nz sa uchovávajú počas celej doby výkonu notárskeho úradu
Prenos osobných údajov do tretích krajín alebo medzinárodnej organizácie prenos do tretej krajiny sa uskutočňuje len v prípade žiadosti o právnu pomoc v cudzine

Iná činnosť notára v súvislosti s notárskou činnosťou

Účel spracúvania poskytovanie právnych rád, spisovanie iných listín, správa majetku a zastupovanie v súvislosti so správou majetku, zastupovanie v katastrálnom konaní,
Právny základ k spracúvaniu osobných údajov dochádza na základe plnenia zákonnej povinnosti prevádzkovateľa (čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia GDPR). Spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné v súvislosti s výkonom verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi (čl. 6 ods. 1 písm. e) Nariadenia GDPR) Zákon č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok),Zákon č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov,Vyhláška MS SR č. 324/2015 o kancelárskom poriadku pre notárov,Zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonovk spracúvaniu osobných údajov dochádza na základe plnenia zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR
Kategória dotknutých osôb účastníci notárskeho úkonu a ich zástupcovia, svedkovia úkonu a svedkovia totožnosti, dôverník, osoba, ktorá ovláda jazyk účastníka
Kategória osobných údajov meno, priezvisko, titul, rodné číslo, lokalita, tel. číslo, podpis, (e-mail), rodinný stav, osobitná kategória osobných údajov – informácie o zdravotnom stave, osobné údaje týkajúce sa uznania viny za spáchanie trestného činu alebo priestupku
Kategórie príjemcov účastníci notárskeho úkonu a ich zástupcovia, svedkovia úkonu a svedkovia totožnosti, tlmočníci, súdy, orgány štátnej správy a verejnej správy, súdny exekútor, iný notár (ak má spísať pokračovaciu notársku zápisnicu, orgány dohľadu nad notárskou činnosťou, NK SR, verejnosť (údaje notárskych centrálnych registrov), realitná kancelária, v prípade vypracovania odborného ohodnotenia nehnuteľností
Lehota na výmaz osobných údajov údaje sa nevymazávajú počas celej doby výkonu činnosti notárskeho úradu, po zániku činnosti sa spisy, registre, a úradná pečiatka notára odovzdávajú súdu prvého stupňa
Prenos osobných údajov do tretích krajín alebo medzinárodnej organizácie prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje

Činnosť notára ako oprávnenej osoby vo vzťahu k Registru partnerov verejného sektora
Účel spracúvania zabezpečovanie činnosti notára ako oprávnenej osoby vo vzťahu k Registru partnerov verejného sektora,
Právny základ k spracúvaniu osobných údajov dochádza na základe plnenia zákonnej povinnosti prevádzkovateľa (čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia GDPR). Spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné v súvislosti s výkonom verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi (čl. 6 ods. 1 písm. e) Nariadenia GDPR) zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora
Kategória dotknutých osôb klienti
Kategória osobných údajov meno, priezvisko, titul, rodné číslo, lokalita, tel. číslo, podpis, (e-mail), rodinný stav, osobitná kategória osobných údajov – informácie o zdravotnom stave, osobné údaje týkajúce sa uznania viny za spáchanie trestného činu alebo priestupku
Kategórie príjemcov súd, partner verejného sektora, konečný užívateľ výhod, štatutárny zástupca partnera verejného sektora, člen dozorného orgánu partnera verejného sektora, verejnosť
Lehota na výmaz osobných údajov údaje sa nevymazávajú počas celej doby výkonu činnosti notárskeho úradu, po zániku činnosti sa spisy, registre, a úradná pečiatka notára odovzdávajú súdu prvého stupňa
Prenos osobných údajov do tretích krajín alebo medzinárodnej organizácie prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje

Zabezpečovanie správy siete

Účel spracúvania Zabezpečovanie správy siete (sieťová bezpečnosť, informačná bezpečnosť)
Právny základ oprávnený záujem prevádzkovateľa v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia GDPR (recitál 49 Nariadenia). Hlavným oprávneným záujmom je zabezpečenie sieťovej a informačnej bezpečnosti
Kategória dotknutých osôb odosielatelia a prijímatelia pošty, klienti, účastníci konaní, osoby využívajúce služby Notárskeho úradu, zamestnanci,
Lehota na výmaz osobných údajov v závislosti od spracovateľskej operácie súvisiacej so správou siete a zabezpečovaním informačnej bezpečnosti v súlade so zásadou minimalizácie uchovávania údajov
Kategórie príjemcov subjekty ktorým je prevádzkovateľ povinný poskytnúť osobné údaje zo zákona, poverené osoby a iné osoby v zmluvnom vzťahu s prevádzkovateľ, externá spoločnosť zabezpečujúca správu IT
Kategória osobných údajov osobné údaje nachádzajúce sa v príslušnej elektronickej dokumentácií
Prenos osobných údajov do tretích krajín alebo medzinárodnej organizácie prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje