Závety

Poslednú vôľu je možné prejaviť spísaním závetu u notára, ktorý ju spíše do notárskej zápisnice. Notár dohliada na správne vyhotovenie závetu a dodržanie zákonom stanovených náležitosti. Výhodou je, že závet notár uloží do notárskeho centrálneho registra závetov a listín a v prípade smrti závetcu sa tak dá okamžite vyhľadať.

Notár je najlepší odborník na spisovanie závetov a listín o vydedení nakoľko sú s týmito úkonmi spojené dedičské konania, ktorých priebeh a ukončenie má na starosti notár.

Pre bližšie informácie ohľadom spísania závetu alebo listiny o vydedení nás neváhajte kontaktovať.